Olympus Insertion Tube Fits Model BF-160 (5.2 X 585)